Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://www.sklep.ivex.pl

 

DEFINICJE

Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Rejestracji - usługa elektroniczna za pomocą, której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć Konto Klienta, a następnie przy użyciu, którego może dokonywać zakupu Produktów.

KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 tj. z dnia 2020.10.08).

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - nieodpłatna usługa elektroniczna umożliwiająca stworzenie przez Sprzedającego indywidualnego panelu Klienta uruchamianego hasłem i loginem Klienta, po uprzednim dokonaniu Rejestracji oraz zawarciu Umowy Konta Klienta.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca przygotować listę produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyborów Klienta.

Sklep Internetowy - prowadzony przez Sprzedającego Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://www.sklep.ivex.pl, lub http://www.ivex.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedającego Produkty.

Sprzedający - Iwona Chołody prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Ivex Iwona Chołody, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa, NIP: 113-004-37-35, REGON: 010095872.

Produkt – oferowane przez Sprzedającego towary, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Zamówienia Klienta oraz Umowy Sprzedaży.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

UPK - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., (Dz.U.2020.287 tj. z dnia 2020.02.21).

UPRSK - ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09).

Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem Sklepu Internetowego ze Sprzedającym, na zasadach określonych w Regulaminie.

Umowa Konta Klienta – nieodpłatna, dobrowolna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotycząca możliwości korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Trwały Nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone za pomocą funkcjonalności Sklepu Internetowego, wskazujące na: liczbę i rodzaj Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym w chwili złożenia oświadczenia woli (składania Zamówienia), cenę, miejsce wydania towaru, dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy w zakresie zakupu Produktu o parametrach wyrażonych w Zamówieniu.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://www.sklep.ivex.pl, lub http://www.ivex.com.pl, w tym w szczególności:

a)    zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowy Sprzedaży Produktów;

b)    składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym;

c)    dostarczania zamówionych Produktów;

d)    uiszczania ceny sprzedaży Produktów i kosztów dostawy;

e)    prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

f)     procedury reklamacji.

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

 2. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.

 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w szczególności składać reklamacje, za pomocą: Działu Obsługi Klienta e-mail: sklep@ivex.pl , telefon: +48 22 612 68 98, listownie na adres pocztowy Sprzedającego tj. ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa], za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie www.ivex.pl. Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny ze stawką operatora, z którego korzysta Klient.

 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędny jest:

a)    komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Składanie przez Klienta Zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wymaga prawidłowego zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.

§ 2.

REJESTRACJA, ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) Klient powinien wypełnić Formularzu Rejestracji podając:

a)    imię i nazwisko;

b)    adres e-mail;

c)    hasło;

d)    adres do doręczeń (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj).

 1. W celu świadczenia przez Sprzedającego usług oferowanych przez Sklep Internetowy oraz w celu realizacji Zamówień Klient powinien zapoznać się z aktualnym Regulaminem oraz Polityką Prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu oraz następnie zaakceptować jego postanowienia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną lub/i w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

 2. Po prawidłowym i zgodnym z prawdą wypełnieniu Formularza Rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego zostaje zawarta w chwili aktywacji Konta Klienta, co następuje w momencie kliknięcia linku aktywacyjnego zawartego w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 4. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia lub/i świadczenia usług drogą elektroniczną.

 5. Klient może wypowiedzieć umowę Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ivex.pl żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 6. Rejestracja oraz korzystanie z oferowanej funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne i dobrowolne.

 7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym. Możliwy jest także zakup
  i korzystanie z części funkcjonalnych serwisu (np. przeglądanie strony) bez rejestracji
  i zakładania konta, co powoduje brak możliwości podglądania historii zamówień oraz edycji i zmiany podanych danych.

 8. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

10. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.

11. Dane podane przy rejestracji Konta Klienta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta.

12. Klient, który zarejestrował Konto Klienta, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

13. Reklamacje dotyczące Produktów oraz dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 7 Regulaminu.

14. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Klienta w Sklepie Internetowym w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane
z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

b)    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c)    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny
z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d)    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;

e)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

15. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień, o których mowa powyżej w ust. 14 Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta
z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedający może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany
w Sklepie Internetowym. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta Klienta skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta;

b)    zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 3.

ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu przez złożenie Zamówienia. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym (po uprzednim zarejestrowaniu i wybraniu Produktów) są składane poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Składając Zamówienie Klient potwierdza, przyjmuje do wiadomości, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwoty o wysokości wskazanej w Zamówieniu.

 2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta:

a)    (Obligatoryjnie) Aktualnego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnego na stronie Sklepu Internetowego,

b)    (Obligatoryjnie) informacji o prawach wynikających z UPK;

c)    (obligatoryjnie) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole – potwierdzając tym samym zapoznanie się z danymi informacjami - przed złożeniem Zamówienia.

 1. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż brak zapoznania się akceptacji przez Klienta z informacjami wskazanymi powyżej w ust. 2 pk.t a – b w toku składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Produktu
  w Sklepie Internetowym.

 2. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:

a)    zalogować się do Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu formularza logowania na podstawie danych udostępnionych na etapie wypełniania Formularza Rejestracji lub wybrać opcję zamawiania bez logowania w serwisie (w przypadku opcji zamawiam bez logowania Klient musi podać: dane odbiorcy zamówienia oraz adres na który ma zostać dostarczone zamówienie, adres email oraz zaakceptować Regulamin, Politykę Prywatności. Informację o prawach konsumenta oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia);

b)    skompletować Zamówienie poprzez wybór Produktu lub Produktów, które mają być przedmiotem Umowy Sprzedaży, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

c)    wybrać rodzaj dostawy (sposób dostarczenia Produktu)- o ile taki jest dostępny);

d)    wybrać sposób płatności za zamówienie;

e)    zaakceptować warunki składania zamówienia;

f)      kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”, co oznacza, iż Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Produktu/ zamówionych Produktów za cenę wskazaną każdorazowo na panelu Konta Klienta.

 1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 2. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia (cena Produktu wraz ze wszystkimi kosztami dodatkowymi) każdorazowo podawana jest na stronie Sklepu Internetowego
  w trakcie składania Zamówienia.

 3. Do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia – naciśnięcia przycisku „Zamawiam
  i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia, w zakresie wyboru (dodania lub usunięcia) Produktu z Koszyka, ewentualnie rezygnacji z Zamówienia.

 4. Wszystkie Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego Produktu. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta w zakresie oferowanych przez Sprzedającego Produktów oraz jednocześnie jest momentem zawarcia Umowy Sprzedaży wskazanych w Zamówieniu. W przypadku, gdy po złożeniu zamówienia przez Klienta okaże się, że wybrany przez Klienta produkt nie jest dostępny w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta oraz o konieczności usunięcia danej pozycji z zamówienia. W przypadku gdy Sprzedawca nie potwierdza przyjęcia zamówienia konkretnego towaru z uwagi na jego brak w magazynie, lub z innych szczególnych okoliczności, między Stronami nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży tego konkretnego towaru.

10. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta Sprzedający na Trwałym Nośniku prześle Klientowi informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży (tj. informacji o zamówionym Produkcie/Produktach wraz ze wskazaniem ceny, wybranym przez Klienta sposobie
i koszcie dostawy (o ile dostawa nie jest darmowa), wybranym przez Klienta sposobie
i kwocie do zapłaty za całość Zamówienia). Do potwierdzenia warunków Umowy Sprzedaży Sprzedający dołączy aktualnie obowiązujący u Sprzedającego Regulamin
w formie pliku PDF wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy.

 

§ 4.

PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b)    nie zawierają kosztów dostawy (o ile nie jest to wyraźnie zastrzeżone i wskazane przy danym Produkcie – poprzez informację o darmowej dostawie), przy czym Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.

 1. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji Zamówienia obejmującej ceny Produktów oraz koszty dostawy przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Produktu, formy płatności oraz sposobu dostawy. Informacja
  o całkowitej kwocie Zamówienia zostanie dodatkowo wysłana do Klienta zgodnie
  z procedurą wskazaną powyżej w § 3 ust. 10 powyżej.

 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 10 Regulaminu.

 3. Koszty dostawy określane są zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu oraz każdorazowo zostają wskazane Klientowi na etapie realizacji Zamówienia (za wyjątkiem sytuacji, gdy następuje darmowa dostawa).

 4. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić:

a)    za pobraniem (przy odbiorze Produktu),

b)    za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (eService, obsługiwany przez firmę ESERVICE SP. Z O.O z siedzibą w Warszawa (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu eservice.pl o dokonaniu płatności przez Klienta);

c)    przelewem na konto bankowe Sklepu Internetowego, tylko w przypadku dostawy zamówienia poza granicę Polski. Wpłat należy dokonywać na następujące dane: Nazwa i adres odbiorcy: IVEX Iwona Chołody, ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa PKO BP - Inteligo; Numer konta: PL 51 1020 1127 0000 1802 0145 1657; SWIFT: BPKOPLPW; Tytuł przelewu: nr zamówienia.

 1. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu oraz kosztu dostawy jest łączna cena Zamówienia podana w „Koszyku” w Koncie Klienta w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.

 2. Całkowity koszt realizacji Zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty, której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Produkty oraz koszt dostawy.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności wskazanej w ust. 5 pkt. a), Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej Produkt. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności wskazanej w ust. 5 pkt. b) i c) oraz po złożeniu Zamówienia Klient obowiązany jest do dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 5 pkt. b) i c) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Niezależnie od powyższego Klient jest uprawniony we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

§ 5.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ (DOSTAWA)

 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a)    uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego środkami pieniężnymi w wysokości 100% wartość Zamówienia wraz z uwzględnieniem kosztów przesyłki - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
w sposób wskazany w § 4 ust. 5 pkt. b) i c);

b)    zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem w sposób wskazany w § 4 ust. 5 pkt. a).

 1. Sprzedający realizuje dostawy Produktów poprzez przesyłki kurierskie firmy DPD. 
  Szczegółowe zasady dostarczenia przesyłki regulują odrębne regulaminy przewoźników. Odpowiedni regulamin znajduje się tutaj: 
  Regulamin DPD

 2. Sprzedający na bieżąco wskazuje na stronie internetowej Sklepu Internetowego informację o planowanym i możliwym terminie dostawy Produktów, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży W przypadku braku towaru w magazynie, lub jeżeli z powodu innych wyjątkowych okoliczności, Sprzedawca spodziewa się, że może dojść do opóźnienia, Klient jest informowany o tym fakcie
  i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez wyznaczenia terminu dodatkowego za zwrotem Klientowi całej wpłaconej kwoty bez zbędnej zwłoki  

 3. O wszelkich trudnościach w realizacji Zamówienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

 4. Dostawa zamówionych Produktów następuje na wskazany przez Klienta w Koncie Klienta adres dostawy.

 5. Koszty dostawy wynosi:

a)    w przypadku płatności dokonanej w sposób wskazany w § 4 ust. 5 pkt. a) płatność za pobraniem przy wysyłce kurierem DPD koszt dostawy wynosi 19,00 PLN;

b)    w przypadku płatności dokonanej w sposób wskazany w § 4 ust. 5 pkt. b) i c) płatność poprzez system eService lub przelew na konto Sprzedającego przy wysyłce kurierem DPD koszt dostawy wynosi 16,00 PLN;

c)    Dla Zamówień przekraczających kwotę 300 PLN brutto z dokonaniem płatności w sposób wskazany w § 4 ust. 5 pkt. b) i c) Zamówienie wysyłane jest na koszt Sprzedającego.

 1. Odbiór Produktów możliwy jest także nieodpłatnie w Warszawie-Falenicy przy ul. Patriotów 47 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Działem Obsługi Sklepu w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00

 2. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Produkty będące przedmiotem Zamówienia bez wad.

 3. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski oraz krajów UE. Koszt dostawy do poszczególnych krajów UE jest uzależniony od cennika Poczty Polskiej dostępnego tutaj: Cennik wysyłek zagranicznych Poczty Polskiej

10. Do przesyłki Produktów objętych przedmiotem Zamówienia, Sprzedający każdorazowo dołącza paragon lub według życzenia Klienta fakturę VAT.

11. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone”  z chwilą gdy Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy.

12. Jeżeli Klient jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, Sprzedawca udziela Klientowi dodatkowy termin na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy Sprzedaży), a Umowa Sprzedaży zostaje rozwiązana. W takim przypadku wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

13. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Klient. Klient w pełni obejmie produkt w posiadanie z chwilą ich dostawy.

 

§ 6.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym może odstąpić (w całości lub w części) od umowy sprzedaży Produktów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ivex.pl lub skorzystać z formularza zwrotów produktu FORMULARZ znajdującego się na stronie www.ivex.pl w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówionego Produktu (dalej łącznie odstąpienie od umowy sprzedaży lub odstąpienie od umowy).

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 3. W sytuacji, gdy jednym Zamówieniem Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym dokonał zakupu więcej niż jednego Produktu prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w całości lub w części w zależności od decyzji Klienta. Oznacza to, iż Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ma prawo odstąpić od całości Zamówienia (wszystkich zakupionych Produktów) lub odstąpić od części zamówienia (jednego lub większej ilości Produktów).

 4. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości i w części) wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym wszedł w posiadanie (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie) Produktu lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczonych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.

 5. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z którego Klient może korzystać stanowi załącznik od niniejszego Regulaminu.

 6. Informacja o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) przekazywane jest Klientowi:

a)    w trakcie procedury składania Zamówienia, ponadto

b)    znajduje się w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w § 3. ust. 10 Regulaminu oraz

c)    dostępne jest na stronie Sklepu Internetowego.

 1. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w innej formie niż pisemna, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu
  e-mail (podany przy składaniu Zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa powyżej.

 2. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym chyba że Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego  z żadnymi kosztami.
  W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym wybrał dostawę za pobraniem, Sprzedający dokona zwrotu płatności na wybrany przez Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.

9. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres IVEX, ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa przed upływem 14 dniowego terminu. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny zobowiązany jest jednocześnie do zwrotu Sprzedającemu Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń
w trakcie transportu.

10. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu – koszt przesłania do Sprzedającego.

11. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącym Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym
o odstąpieniu do Umowy Sprzedaży zwrócić Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. W przypadku, gdy Produkt był dostarczany w sposób inny (niż na koszt Sprzedającego – dostawa darmowa), Sprzedający zwróci Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym dodatkowo wszelkie otrzymane od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego koszty dostarczenia produktu 
koszty dostawy od Sprzedającego do Klienta - z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystanie
z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Produktu.

 

§ 7.

REKLAMACJE

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą tylko i wyłącznie Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym.

 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z art. 556 i następnymi określonymi w KC.

 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient ( na zasadach określonych w KC) może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką niezwłocznie usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę lub naprawiana, przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena winna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę
   w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 5. Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania od Klienta. Jeżeli Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym  zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania
  w terminie czternastu dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedający uznał za uzasadnione.

 6. Sprzedający wskazuje przykładowe sposoby złożenia Reklamacji przez Klienta:

a)    pisemnie na adres IVEX, ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa;

b)    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ivex.pl.

 1. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji Klienta Sprzedający zaleca, (co nie jest obowiązkiem Klienta) podanie w opisie reklamacji:

a)    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i daty wystąpienia wady;

b)    oczekiwanego sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c)    danych kontaktowych Klienta.

 1. W sytuacji, gdy do rozpatrzenia reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Klient zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedającego na adres wskazany w ust. 6 pkt a powyżej. W każdym innym przypadku reklamacja może zostać rozpatrzona na podstawie przesłanych zdjęć produktu, u którego Klient stwierdził wadę.

 2. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu.

 

§ 8.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Iwona Chołody prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Ivex Iwona Chołody”, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa, NIP: 113-004-37-35, REGON: 010095872.

2. Sprzedający nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o Umowę Konta Klienta zawartą ze Sprzedającym oraz ewentualnie Umowę Sprzedaży - w celu świadczenia na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), w celu wykonania Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) jak również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego – głównie w celu realizacji działalności marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, w szczególności doradcom księgowym, prawnym, a także obsłudze informatycznej lub zewnętrznym dostawcom usług.

5. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, a także w celu. Dane związane
z wystawianymi przez IVEX rachunkami i/lub fakturami w zakresie dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego
i przedawnienia możliwych roszczeń podatkowych. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

6. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania od Sprzedającego (Administratora) dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. W oparciu o dane osobowe decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, Sprzedający dokonuje również profilowania w oparciu o przekazane przez Klienta dane (w celu marketingu bezpośredniego).

8. Podane przez Klienta dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE lub EOG.

9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego.

10. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
w zakładce Polityka Prywatności oraz Klauzula Informacyjna RODO na stronie
www.ivex.pl.

§ 9.

POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Sprzedający niniejszym informuje, iż w sytuacji powstania sporu związanego z realizacją umowy Konsument w celu uniknięcia ewentualnych sporów sądowych ma możliwość:

a) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu powstałego pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym,

b) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

c) zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

d) skorzystania z platformy ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, a nadto obie strony tj. Sprzedający oraz Konsument muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 2. Sprzedający wyraża zgodę na polubowne rozstrzyganie sporów z Konsumentami zgodnie z regulacjami UPRSK. Informację o podmiocie, do którego konsument może zgłosić spór ze Sprzedającym znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 3. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10.

POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄCE PODMIOTY NIE BĘDĄCE KONSUMENTAMI

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą tylko i wyłącznie Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym.

 2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym:

a)    w odniesieniu do niektórych rodzajów Produktów Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności w Sklepie Internetowym;

b)    Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

c)    z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedający w takiej sytuacji nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie
w przewozie przesyłki;

d)    odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (stosownie do postanowień KC) za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym zostaje wyłączona;

e)    Sprzedający zachowuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie;

f)      Sprzedający zachowuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

g)    Sprzedający (a także jego pracownicy, pełnomocnicy) nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub/i pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba, że szkoda została spowodowana z winy umyślnej Sprzedającego. Dodatkowo w każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedającego (w tym także jego pracowników, pełnomocników), każdorazowa odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w ogóle - do wysokości jednego tysiąca złotych;

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§ 11.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.

 2. Treść poniższego regulaminu jest dostępna bezpłatnie w wersji PDF - linkBezpłatny program konieczny do otwarcia i zapisania Regulaminu można pobrać ze strony producenta - https://get.adobe.com/pl/reader/.

 3. Sprzedający może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a)    zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów;

b)    zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną;

c)    zmiana interpretacji przepisów prawa wskazanych w pkt. a i b powyżej wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d)    zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

e)    zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosuje się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedającego dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedający zobowiązany jest do udostępnienia zmienionego Regulaminu poprzez jego publikację na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości email, przesłanej na podany przy zwieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail.

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 7 dni od dnia wysłania informacji o zmianie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu w Klienci zachowują prawo do wypowiedzenia Umowy Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.

 4. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedającego Umów Sprzedaży dokonanych przed zmianą Regulaminu.

 5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 6. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

10. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Kancelaria Siwek Gaczyński & Partners sp. k.

Polecamy

Kolorowe farbki polskiej produkcji.
Tanie i wygodne odświeżanie kolorów lub kreatywne farbowanie batikowe.
Szeroki wybór kolorów i rodzajów barwników.
Szukaj w sklepie produktów REKOL