Pliki cookie i polityka prywatności

Polityka prywatności i pliki cookie.

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu https://sklep.ivex.pl/, administrowanego przez IVEX Iwona Chołody w Warszawie ul. Patriotów 47, 04-972 NIP: 113-004-37-35 REGON: 010095872.

Naszym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności odpowiadającej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 t.j. z dnia 2017.06.24, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

1. Definicje.

1.1. Administrator - Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkownika (dalej: „Użytkownika”), jest: IVEX Iwona Chołody w Warszawie, ul. Patriotów 47, 04-972; NIP: 113-004-37-35; REGON: 010095872 (dalej: „IVEX”) oraz operatorem internetowego sklepu dostępnego pod adresem www.ivex.pl oraz www.sklep.ivex.pl dalej „IVEX”.

W IVEX nie wyznaczono inspektora danych osobowych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z IVEX za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej: info@ivex.pl;

b) poczty tradycyjnej: IVEX, ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa.

1.2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

1.3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

1.4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

1.5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach http://www.sklep.ivex.pl, http://www.ivex.com.pl, http://www.sklep.ivex.pl.

1.6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

1.7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Pozyskiwanie danych osobowych Użytkownika.

Pojęcie „dane osobowe” stosowane w Polityce Prywatności obejmuje informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane osobowe są otrzymywane podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Użytkownika w naszym sklepie internetowym www.ivex.pl.

3. Zasady zbierania danych osobowych i informacji.

W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

IVEX przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonania umowy sprzedaży zawartej z Użytkownikiem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności;

 • zakładania i zarządzania kontem Użytkownika oraz zapewnienia obsługi tego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

 • realizacji umów dostawy,

 • obsługi reklamacji i zwrotów w naszym sklepie internetowym;

 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które Użytkownik do nas kieruje (np. przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.ivex.pl, e-mail, sms, mms, telefonicznie);

 • kontaktowania się z  Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają także przetwarzania danych Użytkownika dla celów podatkowych i rachunkowych.

IVEX przetwarza też dane osobowe Użytkownika w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IVEX.PL, którym jest:

 • monitorowanie aktywności Użytkownika, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie aktywnością na stronie internetowej www.ivex.pl;

 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Użytkownika treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie  aktywności Użytkownika na www.ivex.pl;

 • prowadzenie wobec Użytkownika działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;

 • kontaktowanie się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkownika - przez e-mail mms, sms, oraz telefonicznie;

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych i kurierskich;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć udział;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozrachunków (w tym spełnienia przez IVEX obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego).

W przypadku zgody Użytkownika, przetwarzamy dane osobowe w celu:

 •  zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją zatwierdził. IVEX będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika dopóki on nie wycofa zgody.

4. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania.
IVEX wymaga podania przez następujących danych osobowych Użytkownika, aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży zawartą, a tym samym świadczyć usługę:

 •  adres e-mail;

 •  hasło;

 •  imię i nazwisko;

 •  nr telefonu;

 •  adres rozliczeniowy;

 •  adres doręczenia przesyłki.

Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do IVEX w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań IVEX wobec Użytkownika.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, IVEX może wymagać od Użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Użytkowników IVEX jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników IVEX przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją.

W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika w IVEX, marketingu produktów jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

6. Przechowywanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez IVEX w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta do czasu jej wycofania.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
a także w celu. Dane związane z wystawianymi przez IVEX rachunkami i/lub fakturami w zakresie dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego
i przedawnienia możliwych roszczeń podatkowych. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

7. Uprawnienia Użytkownika wobec IVEX w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Użytkownikowi, jako osobie, której dane dotyczą w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez IVEX, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu (art. 15 RODO) – Użytkownik ma prawo uzyskać od IVEX potwierdzenie tego, czy przetwarzane są istotne dane osobowe. Jeżeli tak jest, IVEX poinformuje Użytkownika o celach przetwarzania, kategoriach oraz odbiorców tych danych, okresie przechowywania oraz/lub kryteriach ustalenia tego okresu,

 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – Użytkownik ma prawo niezwłocznie uzyskać ze strony IVEX sprostowanie lub uzupełnienie swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane,

 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – Użytkownik ma prawo uzyskać ze strony IVEX niezwłoczne usunięcie swoich danych osobowych, chyba że istnieje nadrzędny słuszny interes przemawiający za przetwarzaniem, jak np. przestrzeganie obowiązków prawnych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) - w przypadkach wskazanych w RODO (np. sprawdzanie prawidłowości danych osobowych, niezgodne z prawem przetwarzanie, sprzeciw), Użytkownik ma prawo żądać od IVEX ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Użytkowni ma prawo zwrócić się do IVEX o przekazanie danych osobowych dotyczących Użytkownika, które dostarczył w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także zażądać, aby dane te zostały przesłane do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) – Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu,

 • prawo do wniesienia skargi - Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę IVEX Iwona Chołody z siedzibą: ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa.

8. Udostępnianie danych osobowych Użytkownika.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie.

Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kurierskie, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

IVEX nie przekazuje danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Rodzaje wykorzystywanych cookies.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

- Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

10. Cele w jakich wykorzystywane są cookies.

10.1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) Konfiguracji serwisu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści

- rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności

- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

10.2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

- www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

b) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

- Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

- Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

- KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]

c) Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

- Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

- Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

- LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

d) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

- twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

- plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

- Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

- nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

- LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

e) prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

- opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

f) wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

- skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA].


11. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies.

11.1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji na stronach:

a) Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/change-internet-explorer-privacy-settings);
b) Firefox (http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security);

c) Opera (http://help.opera.com/Linux/11.01/pl/cookies.html);

d) Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=114836).

11.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

11.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

12. Postanowienia końcowe.

IVEX zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszej Polityki z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym rozwoju usług informatycznych. W przypadku dokonania zmian, IVEX opublikuje na Stronie Internetowej nową treść polityki prywatności. Każda zmiana będzie powodować zamieszczenie zaktualizowanej wersji polityki prywatności z nową datą.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 28.04.2021 r.

Polecamy

Kolorowe farbki polskiej produkcji.
Tanie i wygodne odświeżanie kolorów lub kreatywne farbowanie batikowe.
Szeroki wybór kolorów i rodzajów barwników.
Szukaj w sklepie produktów REKOL